Financiën 2017

2017

Jaarrekening en verslag (download pdf)

Balans 31 december 2017
DEBET
- Balans vaste en vlottende activa € 0,00
- Liquide middelen € 26,72
CREDIT
- Eigen vermogen € 26,72
- Balans € 26,72


WINST EN VERLIESREKENING 31 december 2017
Opbrengsten
- Sponsoring en giften € 20.320,00
- Totaal Sponsoring en giften € 20.320,00
Kosten
- Projectkosten € 20.206,00
- Bankkosten € 28,50
- Website kosten € 58,08
- Totaal kosten € 20.293,28
Resultaat 2017€ 26,72

M. Derr
Penningmeester Stichting Bloem
Datum: 14 juli 2018